Obchodní podmínky

Zákazník, který koupí vstupenky prostřednictvím internetového obchodu , souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Kulturní portál.cz, s.r.o, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující jsou všeobecné obchodní podmínky platné v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem tohoto obchodu a současně označený jako prodávající je:
Kulturní portál.cz, s.r.o., IČ: 28507061, sídlo firmy: Hlavní 251, 25085 Bašť, provozní kancelář: Hlavní 251, 25085 Bašť, tel.: 222 984 272, email: info@kulturniportal.cz.

Provozovatel obchodu prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání vstupenek ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího (a na všech přidružených doménách sítě kulturniportal.cz) prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři na internetových stránkách provozovatele.

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (počet vstupenek, výši ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.,) zejména při ceně vyšší než 2.000,- Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

Jednotlivé popisy představení včetně obsazení jsou pouze informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

III. DODACÍ PODMÍNKY, TERMÍN

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v provozovnách prodávajícího po předchozí telefonické domluvě.

Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží.

Prodávající dodá zboží do 7 dní, nejpozději však do 21 dní, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení (čl. II odstavec 2) nebo bankovního převodního příkazu (viz níže) po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 21 dní, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Dodací lhůty do zahraničí vycházejí z podmínek, které poskytuje Česká pošta, zpravidla se jedná o 4-6 týdnů.

Dodací lhůty stanovené v předchozím odstavci se netýkají vstupenek patřících do kategorie "Předobjednávky" u nichž mohou být dodací lhůty delší. O konkrétní dodací lhůtě je kupující informován e-mailovou zprávou.

Vstupenky budou dodávány v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

V případě nedoručení zásilky (zákazník uvedl neúplnou nebo nesprávnou adresu, případně zásilku nevyzvedl nebo nepřevzal ve stanovené odběrní lhůtě) zůstávají vlastnická práva zákazníka nedotčena. Vrácené zboží mu vydáno v obchodní kanceláři provozovatele. V případě opětovného zaslání je nutné znovu uhradit poštovné.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SLEVY

Kupní cena je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.

V případě, že kupující zahrne do objednávky i vstupenky, které musí prodávající přiobjednat zejména vstupenky patřící do kategorie "předobjednávky", oznámí tuto skutečnost prodávající neprodleně kupujícímu. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, zda se má vstupenky zasílat postupně či kompletně s poslední dodávkou. V případě, že kupující neuvede způsob zasílání, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané vstupenky postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku.

Kupující může vstupenky zaplatit v hotovosti, na dobírku, bezhotovostním převodem či jiným s prodávajícím dohodnutým způsobem. Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.

Vstupenky jsou kupujícímu vždy zasílány s daňovým dokladem.

Stálým zákazníkům, nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketingových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

1. platba bankovním převodem
a) Doba splatnosti je 7 dní ode dne potvrzení rezervace. Datem splatnosti rozumíme termín, kdy bude platba připsána na náš účet (pokud nemáte účet ve stejné bance, počítejte s mezibankovním převodem 2-3 dny). Nebude-li požadovaná částka v této lhůtě zaplacena, bude vaše rezervace následující pracovní den automaticky stornována.
b) Prodloužení doby splatnosti je možné pouze ve výjimečných případech a to maximálně o 3 dny a pouze jedenkrát ke každé rezervaci.
c) Pokud platba dorazí po zrušení rezervace, zašleme vám náhradní vstupenky podle aktuálního stavu předprodeje. V případě že již bude vyprodáno, vrátíme platbu zpět na váš účet.
d) Platba složenkou je možná, upřednostňujeme však platbu složenkou typu A (platba na účet).
e) Po připsání platby zasíláme vstupenky doporučeným dopisem.

2. Platba dobírkou (pouze u vybraných představení)
a) Objednávka vstupenek na dobírku je možná pouze elektronicky prostřednictvím našeho rezervačního systému, telefonické objednávky nejsou u dobírek možné.
b) Vstupenky zasíláme prostřednictvím služby PPL.
c) Zásilku odesíláme většinou v den potvrzení rezervace, případně následující pracovní den. Odeslání zásilky vám potvrdíme e-mailem, včetně podacího čísla, s jehož pomocí lze pohyb zásilky on-line sledovat.
d) Pokud se nám zásilka vrátí zpět, je zákazník povinnen uhradit dlužné poštovné. Pokud poštovné neuhradí, nebude akceptována žádná jeho další objednávka v našem internetovém obchodě.

3. Osobní odběr a platba v hotovosti v kanceláři předprodeje
a) Rezervované vstupenky je možné vyzvenout v kanceláři předprodeje: Kulturní portál.cz, s.r.o., Hlavní 251, Bašť, provozní doba: po-pá: 10:00-16:00 , nejpozději do data uvedeného v potvrzení rezervace. Pokud datum platnosti rezervace vychází na víkend či státní svátek, je rezervace automaticky prodlužena do následujícího pracovního dne.
b) Prodloužení doby platnosti je možné pouze ve výjimečných případech a to maximálně o 3 dny a pouze jedenkrát ke každé rezervaci.
c) Nebude-li rezervace vyzvednuta nejpozději do stanoveného data platnosti, bude následující den automaticky zrušena.

4. Osobní odběr a platba v hotovosti v místě konání akce (pouze u vybraných představení)
a) Tato možnost je zákazníkům nabízena pouze ve výjimečných případech, pokud takovýto způsob odběru povolí producent.
b) Rezervované vstupenky bude mít zákazník připraveny na pokladně divadla v den konání akce. Platnost rezervace je max. 30 min. před začátkem představení. Pokud nebudou vstupenky v této lhůtě vyzvednuty, rezervace propadá.

VI. ODESLÁNÍ VSTUPENEK

Vstupenky vám budou zaslány podle vaší volby poštou na dobírku nebo po připsání požadované částky na náš účet. K ceně je účtováno přepravné nebo poštovné a poplatek za dobírku ve výši:

Česká pošta (platba převodem) - 95 Kč
PPL (platba převodem) - 120 Kč
Česká pošta (dobírka) - 140 Kč

Uvedené ceny platí pouze pro objednávky na území České republiky. Změna sazeb vyhrazena v závislosti na aktuálních cenících České pošty.

Zakázky do zahraničí (včetně Slovenska) v současné době nezasíláme!

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky a to zejména v těchto případech:
a) "umělé prodlužování" doby rezervace, kdy zákazník zruší svoji objednávku těsně před skončením splatnosti, případně nechá rezervaci propadnout a vzápětí objedná stejné vstupenky znovu.
b) u objednávek na dobírku v případě, kdy má důvodné podezření, že jde o objednávku zákazníka, který dluží poštovné z předchozích nevyzvednutých dobírek pod jiným jménem.
c) u rezervací "last minute" s odběrem vstupenek až před představením v případě, pokud zákazník takto vytvořené rezervace dříve opakovaně nevyzvedl.

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím internetového obchodu www.kulturniportal.cz. Pokud máte vstupenky zakoupené u jiného prodejce, je třeba řešit reklamaci s ním.

2. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňují. V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce.

4. Do prostoru konání akce je zákázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno.

5. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

6. Vstupenka pozbývá své platnosti po opuštění prostoru akce. Navrátit se s použitou vstupenkou nelze.

7. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

8. Prodávající není pořadatelem jednotlivých kulturních, společenských a dalších akcí (dále jen "akce"), na které jsou vstupenky prodávány, a proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce. V případě úplného zrušení akce se při vracení vstupného postupuje níže uvedeným způsobem.

9. V případě úplného zrušení akce bude zákazník, na kterého má prodávající kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), písemně vyrozuměn, že akce je zrušena. Prodávající nezodpovídá za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné zákazníka tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním, které nezavinil prodávající.

10. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, a tato vstupenka mu nebyla dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi vstupné vráceno na účet, ze kterého prodávající platbu za vstupenku obdržel.

11. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, tuto vstupenku obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude postup při vracení vstupného následující: Zákazník tuto vstupenku doručí bez zbytečného odkladu poštou na adresu prodávajícího uvedenou v odstavci I. společně s číslem účtu, na který chce vrátit peníze (případně uvede adresu, na kterou chce zaslat peníze poštovní poukázkou). Prodávající v tomto případě vrací pouze vstupné nikoliv poštovné a případné distribuční poplatky. Platbu za vrácené vstupenky je prodávající povinen poukázat na účet kupujícího nejpozději do 14 dní od převzetí vrácených vstupenek.

Reklamace dle bodu 8 výše bude prodávající zasílat k vyjádření pořadateli a o stanovisku pořadatele bude zákazník informován do 30 dnů po obdržení reklamace. Pokud zákazník bude mít zájem vyřídit si reklamaci přímo u pořadatele, obdrží od prodávajícího kontakt na pořadatele.

Reklamace vyřizuje prodávajícím pověřená osoba, jíž je Lukáš Sýkora.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“. Poučení o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaných vstupenek (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání vstupenek neodvolatelně vázán.

Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím.

Bookmark and Share